دريافت اولين گذرنامه

 
 


   در موارد زير گذرنامه تجديد يا تعويض ميگردد


   - پايان يافتن اعتبار ده ساله


   - پرشدن صفحات گذرنامه


  - در صورت تغيير يافتن نام نام خانوادگى و يا تاريخ تولد به استناد شناسنامه ايرانى

 

       Eمدارك لازم


   - اصل گذرنامه


   - اصل شناسنامه و دوبرگ فتوكپى آن


     - اصل اجازه اقامت و فتوكپى آن


      - 5 قطعه عكس4 در 3 جديد (بدون عينك وكلاه و براى خانمها باحجاب كامل اسلامى)


    - تكميل دوبرگ پرسشنامه تجديد گذرنامه (فرم شماره 101)


    - پرداخت هزينه گذرنامه


    - جهت همراهان گذرنامه ( اصل و فتوكپى شناسنامه و 5 قطعه عكس 3 در 4 افراد بالاى 2 سال ضرورى است)


    - پاكت برگشت يا تمبر كافى جهت پست سفارشى